WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 90/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 02.10.2020 r.

Zgodnie z komunikatem Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbary Biesiady-Drzazgi w sprawie zasad organizacji kształcenia na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 kształcenie prowadzone będzie:

  • wykłady, lektoraty języków obcych w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • ćwiczenia i laboratoria, praktyki zawodowe, zajęcia w ramach projektów naukowych lub badań koniecznych do prac dyplomowych lub zaliczeniowych w formie tradycyjnej na terenie Uczelni z bezpośrednim udziałem studentów;
  • zajęcia z wychowania fizycznego w formie zdalnej lub w Centrum Sportu i Rekreacji UPH.
  • seminaria w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub w formie tradycyjnej - decyzja dziekana właściwego wydziału.

Malina Kaszuba