WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

2024

Decyzja Nr 1/2024 w sprawie powołania Zespołu ds. tworzenia studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności

Decyzja Nr 2/2024 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2024/2025

Decyzja Nr 3/2024 w sprawie zmian w składzie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 4/2024 w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich na Wydziale Nauk Społecznych

Decyzja Nr 5/2024 w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich na Wydziale Nauk Społecznych dla wybranych kierunków studiów

Decyzja Nr 6/2024 w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w egzaminach dyplomowych przeprowadzanych na zakończenie cyklu kształcenia w roku akademickim 2023/2024

Decyzja Nr 7/2024 uchylająca Decyzję Nr 30/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozwoju Wydziału Nauk Społecznych na kadencję w latach 2020-2024

Decyzja Nr 8/2024 w sprawie powołania Zespołu wyjaśniającego okoliczności wypadku w Wydziale Nauk Społecznych

Decyzja Nr 9/2024 w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów na kierunku Pedagogika

Decyzja Nr 10/2024 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Programu Erasmus plus

 

2023

Decyzja Nr 1/2023 w sprawie powołania komisji ds. nagród i wyróżnień studentów i absolwentów Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 2/2023 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 3/2023 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024

Decyzja Nr 4/2023 w sprawie powołania koordynatorów ds. współpracy z przedsiębiorcami z branży „zarządzanie” i „logistyka”

Decyzja Nr 5/2023 w sprawie zmian w składzie opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Decyzja Nr 6/2023 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w dniu 5 kwietnia 2023 roku

Decyzja Nr 7/2023 w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów na kierunku Pedagogika

Decyzja Nr 8/2023 w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnym w egzaminach dyplomowych przeprowadzanych na zakończenie cyklu kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 9/2023 w sprawie ustalenia regulaminów praktyk zawodowych na prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i studiach jednolitych magisterskich na kierunku Prawo

Decyzja Nr 10/2023 w sprawie wyróżnienia prac dyplomowych absolwentów Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 11/2023 w sprawie zmiany egzaminatora do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek Kryminologia na poziomie studiów drugiego stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024

Decyzja Nr 12/2023 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2023/2024 w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 13/2023 w sprawie zmian w składzie zespołu ds. monitorowania jakości procesu dyplomowania na kierunkach studiów, których program zakłada opracowanie pracy dyplomowej

Decyzja Nr 14/2023 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2023/2024 w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 15/2023 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2023/2024 w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 16/2023 w sprawie powołania zespołu ds. jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych do końca kadencji 2020-2024

Decyzja Nr 17/2023 w sprawie ustalenia regulaminów praktyk zawodowych na prowadzonych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości studiach pierwszego stopnia na kierunku Logistyka i kierunku Zarządzanie

Decyzja Nr 18/2023 w sprawie ustalenia regulaminów praktyk zawodowych na prowadzonych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie studiach pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo międzynarodowe

Decyzja Nr 19/2023 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2023/2024 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Decyzja Nr 20/2023 w sprawie dokumentowania i obiegu dokumentów stosowanych w organizacji praktyk zawodowych kierunkowych i praktyk zawodowych nauczycielskich

Decyzja Nr 21/2023 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024

Decyzja Nr 22/2023 w sprawie rozmów oceniających przeprowadzanych z nauczycielami akademickimi w związku z oceną jakości zajęć dydaktycznych prowadzoną zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia ujednoliconego systemu ankietowego badania opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie jakości prowadzonych zajęć oraz jakości organizacji procesu dydaktycznego

Decyzja Nr 23/2023 w sprawie uszczegółowienia sposobu realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Decyzja Nr 24/2023 w sprawie zmian w składzie opiekunów lat studiów na rok akademicki 2023/2024 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Decyzja Nr 25/2023 w sprawie zmian w składzie Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024

Decyzja Nr 27/2023 w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów na kierunku Pedagogika

Decyzja Nr 28/2023 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie raportu samooceny w ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Pedagogika

Decyzja Nr 29/2023 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 30/2023 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych

Decyzja Nr 31/2023 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 32/2023 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach

Decyzja Nr 33/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. akredytacji European Logistics Association (ELA) na kierunku Logistyka, studia I II stopnia

 

2022

Decyzja Nr 1/2022 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w dniu 27 stycznia 2022 roku

Decyzja Nr 2/2022 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w dniu 31 stycznia 2022 roku

Decyzja Nr 3/2022 w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów w zakresie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Decyzja Nr 4/2022 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia stopnia opanowania efektów uczenia się

Decyzja Nr 5/2022 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023

Decyzja Nr 6/2022 w sprawie zawieszenia wybranych zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w dniu 24 marca 2022 roku

Decyzja Nr 7/2022 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 8/2022 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 9/2022 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 10/2022 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji osiągniętych uczenia się

Decyzja Nr 11/2022 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 12/2022 w sprawie ustalenia zakresu obowiązków i kompetencji opiekuna roku studiów

Decyzja Nr 13/2022 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 14/2022 w sprawie powołania Komisji ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 15/2022 w sprawie uszczegółowienia zasad kwalifikacji studentów na studia w ramach programu ERASMUS+

Decyzja Nr 16/2022 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się

Decyzja Nr 17/2022 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 18/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w programie Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym – doświadczenia polskie

Decyzja Nr 19/2022 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023 w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 20/2022 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Decyzja Nr 21/2022 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 22/2022 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023 w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 23/2022 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023

Decyzja Nr 24/2022 zmieniająca Decyzję Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych

Decyzja Nr 25/2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Decyzja Nr 26/2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania jakości procesu dyplomowania na kierunkach studiów, których program zakłada opracowanie pracy dyplomowej

Decyzja Nr 27/2022 w sprawie powołania zespołów ds. monitorowania jakości procesu dyplomowania na kierunkach studiów, których program zakłada opracowanie pracy dyplomowej

Decyzja Nr 28/2022 w sprawie konsultowania programów studiów ze środowiskiem pracodawców

 

2021

Decyzja Nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia Procedury procesu dyplomowania na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych z dnia 1 lutego 2021 roku Załącznik

Decyzja Nr 2/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. programów studiów na kierunkach Kryminologia i Kryminologia stosowana na Wydziale Nauk Społecznych z dnia 2 lutego 2021 roku

Decyzja Nr 3/2021 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2021/2022 z dnia 4 marca 2021 rokuw postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2021/2022 z dnia 4 marca 2021 roku

Decyzja Nr 4/2021 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022 z dnia 15 marca 2021 roku

Decyzja Nr 5/2021 w sprawie zasad użytkowania niektórych pomieszczeń w budynku Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 6/2021 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji zawartości akt osobowych studentów, przygotowanych do przekazania do Archiwum Uniwersytetu przez Panią mgr Alicję Czaplicką w roku akademickim 2020/2021

Decyzja Nr 7/2021 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 8/2021 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 9/2021 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 10/2021 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 11/2021 w sprawie organizacji pracy Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 12/2021 w sprawie przeprowadzania egzaminów kończących zajęcia z określonego modułu kształcenia, organizacji egzaminów dyplomowych i egzaminów końcowych na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Decyzja Nr 13/2021 w sprawie powołania Komisji ds. stypendium projakościowego dla doktorantów Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 14/2021 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 15/2021 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 16/2021 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Decyzja Nr 17/2021 w sprawie zmiany nadzoru nad niektórymi pomieszczeniami Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 18/2021 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Decyzja Nr 19/2021 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 20/2021 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Pedagogiki

Decyzja Nr 21/2021 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Decyzja Nr 22/2021 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Decyzja Nr 23/2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2021/2022

Decyzja Nr 24/2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2021/2022

Decyzja Nr 25/2021 w sprawie zmian w składzie Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2021/2022

Decyzja Nr 26/2021 - decyzja uchylona

Decyzja Nr 27/2021 w sprawie zmian w składzie Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2021/2022

Decyzja Nr 28/2021 w sprawie ustalenia zasad odwoływania i odrabiania zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych na okres do 30 września 2024 roku

Decyzja Nr 29/2021 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych
w dniu 15 listopada 2021 roku

Decyzja Nr 30/2021 w sprawie zmian zasad użytkowania niektórych pomieszczeń w budynku Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 31/2021 w sprawie powołania komisji ds. nagród i wyróżnień studentów i absolwentów Wydziału Nauk Społecznych na okres od 25 listopada 2021 r. do 30 sierpnia 2024 r.

Decyzja Nr 32/2021 w sprawie wyróżnienia prac dyplomowych absolwentów Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja Nr 33/2021 w sprawie powołania Wydziałowej Rady Pracodawców

Decyzja Nr 34/2021 zmieniająca decyzję Dziekana WS Nr 21/2021 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

2020

Decyzja Nr 10/2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu samooceny kierunku Kryminologia stosowana z dnia 7 września 2020 roku

Decyzja nr 11/2020 - decyzja uchylona

Decyzja nr 12/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 16 września 2020 roku

Decyzja nr 13/2020 w sprawie powołania wydziałowego zespołu oceny ryzyka zawodowego oraz roboczych zespołów oceny ryzyka zawodowego na Wydziale Nauk Społecznych z dnia 16 września 2020 roku

Decyzja nr 14/2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 września 2020 roku

Decyzja nr 15/2020 w sprawie powierzenia przewodniczenia komisji powtórnego egzaminu dyplomowego z dnia 21 września 2020 roku

Decyzja nr 16/2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 22 września 2020 roku

Decyzja nr 17/2020 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2020/2021 w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Społecznych z dnia 30 września 2020 roku

Decyzja nr 18/2020 w sprawie trybu prowadzenia seminariów, konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021 z dnia 30 września 2020 roku

Decyzja nr 19/2020 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2020/2021 w Instytucie Pedagogiki z dnia 30 września 2020 roku

Decyzja nr 20/2020 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2020/2021 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji z dnia 30 września 2020 roku

Decyzja nr 21/2020 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2020/2021 w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 30 września 2020 roku

Decyzja nr 22/2020 w sprawie uszczegółowienia zasad kwalifikacji studentów na studia w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021 z dnia 8 października 2020 roku

Decyzja nr 23/2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021 z dnia 8 października 2020 roku

Decyzja nr 24/2020 w sprawie ustalenia zasad odwoływania i odrabiania zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021 z dnia 28 października 2020 roku

Decyzja nr 25/2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2020/2021 z dnia 29 października 2020 roku

Decyzja nr 26/2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2020/2021 z dnia 29 października 2020 roku

Decyzja nr 27/2020 w sprawie powołania pełnomocnika dziekana ds. gospodarowania odpadami oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie stanowisk zbierania odpadów na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2020/2021 z dnia 6 listopada 2020 roku

Decyzja nr 28/2020 w sprawie powołania opiekuna roku studiów na rok akademicki 2020/2021 w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 6 listopada 2020 roku

Decyzja nr 29/2020 w sprawie zmian w składzie Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2020/2021 z dnia 6 listopada 2020 roku

Decyzja nr 30/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych na kadencję w latach 2020/2024 z dnia 8 grudnia 2020 roku

Decyzja nr 31/2020 w sprawie dokumentowania i obiegu dokumentów stosowanych w organizacji praktyk zawodowych kierunkowych i ciągłych praktyk nauczycielskich z dnia 10 grudnia 2020 roku