WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach
Załącznik do Decyzji Nr 32/2023 Dziekana WS
Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach
1. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UwS stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia przyjętego Uchwałą Senatu Nr 133/2023 UPH w Siedlcach z dnia 24 maja 2023 roku.
2. Zasadniczym celem systemu jest ewaluacja procesu kształcenia zmierzająca do wyznaczania kierunków jego rozwoju, w tym przede wszystkim doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów. Doskonalenie jakości kształcenia rozumiane jest jako proces dążenia do osiągania przez wszystkich odbiorców oferty dydaktycznej Wydziału, możliwie najwyższych rezultatów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatnych do aktualnych osiągnięć nauki i warunków społeczno-ekonomicznych.
3. Do celów szczegółowych wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych należą:
  a) dostosowanie wszystkich obszarów procesu kształcenia do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  b) utrzymania wysokiej jakości i konkurencyjności studiów,
  c) wprowadzanie oraz stosowanie procedur i mechanizmów służących ustawicznemu doskonaleniu jakości kształcenia.
4. Doskonalenie jakości kształcenia jest procesem cyklicznym, na który składają się następujące rodzaje działań:
  a) monitorowanie procesu kształcenia i obsługi studentów,
  b) analiza wyników monitoringu,
  c) planowanie i wdrażanie działań doskonalących lub/i naprawczych.
5. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Zasady i procedury systemu są aktualizowane i modyfikowane decyzjami Dziekana WS.
6. Realizacja poszczególnych procedur i działań składających się na wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia dokonywana jest przez następujące podmioty:
  a) Dziekan Wydziału i Prodziekani,
  b) Dyrektorzy Instytutów,
  c) wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia,
  d) instytutowe zespoły ds. studiów,
  e) instytutowe zespoły ds. monitorowania i weryfikacji efektów uczenia się,
  f) instytutowe zespoły ds. monitorowania jakości procesu dyplomowania,
  g) kierownicy studiów podyplomowych.

Obszary systemu zapewniania jakości kształcenia

Odpowiedzialność

Obowiązujące procedury

Dokumenty służące monitorowaniu i podejmowaniu działań naprawczych lub/i doskonalących

Uruchamianie nowej oferty studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia

1)  Opracowanie wniosku o uruchomienie kierunku studiów, studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia

Zespół powołany decyzją Dyrektora Instytutu

Wzór wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (określony przez Polską Komisję Akredytacyjną)

 

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

 

-

2)  Skierowanie wniosku do Dziekana WS

Dyrektor Instytutu

3)  Skierowanie wniosku do opinii wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia

Dziekan Wydziału

4)  Skierowanie wniosku do Prorektora ds. studiów

Dziekan Wydziału

Wprowadzanie zmian w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia

1)  Opracowanie wniosku o wprowadzenie zmian w programie studiów, studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia

Instytutowy zespół ds. programów studiów

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

-

2)  Skierowanie wniosku do Dziekana WS

Dyrektor Instytutu

3)  Skierowanie wniosku do opinii wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia

Dziekan Wydziału

4)  Skierowanie wniosku do Prorektora ds. studiów

Dziekan Wydziału

Realizacja programów studiów

 

1)   Powierzanie zajęć dydaktycznych adekwatnie do kwalifikacji nauczycieli akademickich, prowadzonych przez nich badań naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, doświadczeń w zakresie prowadzenia określonych modułów/przedmiotów, pozauczelnianego doświadczenia zawodowego, z uwzględnieniem oceny nauczyciela w ankietowym badaniu jakości zajęć dydaktycznych

Dyrektorzy Instytutów

-

Karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych

2)   Wyznaczanie godzin konsultacji nauczycieli akademickich

Dyrektorzy Instytutów

-

-

3)   Realizacja programów studiów zgodnie z zatwierdzonymi rozkładami zajęć i terminarzami zjazdów na studiach niestacjonarnych

Dyrektorzy Instytutów

Decyzja Dziekana WS

w sprawie ustalenia zasad odwoływania

i odrabiania zajęć dydaktycznych

-

4)   Dążenie do wysokiej jakości praktyk zawodowych, zapewniającej osiąganie przyjętych dla praktyk efektów uczenia się

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z opiekunami kierunkowych praktyk zawodowych i nauczycielskich praktyk zawodowych

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

Decyzja Dziekana WS w sprawie dokumentowania i obiegu dokumentów stosowanych w organizacji praktyk zawodowych kierunkowych i praktyk zawodowych nauczycielskich

Regulaminy praktyk zawodowych kierunkowych

Regulaminy praktyk zawodowych nauczycielskich

Sprawozdania opiekunów praktyk zawodowych kierunkowych i praktyk zawodowych nauczycielskich

Sprawozdania wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z przebiegu praktyk zawodowych kierunkowych i praktyk zawodowych nauczycielskich

5)   Dążenie do wysokiej jakości procesu dyplomowania

Dziekan Wydziału

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z zespołami ds. monitorowania jakości procesu dyplomowania

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia warunków jakim powinny odpowiadać prace dyplomowe oraz zasad ich archiwizowania

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Decyzja Dziekana WS w sprawie wprowadzenia procedury procesu dyplomowania na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych

Raporty zespołów instytutowych z wyników monitorowania jakości procesu dyplomowania na kierunku studiów w danym roku akademickim

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z monitorowania jakości procesu dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych w danym roku akademickim

6)   Monitorowanie problemów zaliczenia semestru studiów (warunkowe zaliczenia semestru studiów, skreślenia z listy studentów, przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej)

Dyrektorzy Instytutów

Wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia

-

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z analizy problemów zaliczenia semestrów studiów

Monitorowanie i weryfikacja osiągania przyjętych dla kierunków studiów efektów uczenia się

1) Weryfikacja osiągania przyjętych dla kierunków studiów efektów uczenia się

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z instytutowymi zespołami ds. monitorowania i weryfikacji efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Decyzja Dziekana WS w sprawie w sprawie uszczegółowienia sposobu realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania efektów uczenia się

 

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z monitorowania i weryfikacji osiągania efektów uczenia się przyjętych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych

2) Monitorowanie weryfikacji stopnia osiągania przyjętych dla kierunków studiów efektów uczenia się (na podstawie analizy wybranych prac etapowych, zaliczeniowych i egzaminacyjnych)

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z instytutowymi zespołami ds. monitorowania i weryfikacji efektów uczenia się

3) Analiza wybranych sylabusów przedmiotowych

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z instytutowymi zespołami ds. monitorowania
i weryfikacji efektów uczenia się

Monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych

1)  Hospitacje zajęć dydaktycznych

Dyrektorzy Instytutów

Zarządzenie Rektora w sprawie sposobu przeprowadzania oraz dokumentowania hospitacji zajęć dydaktycznych

Semestralne sprawozdania z przebiegu hospitacji

2)  Badania ankietowe w zakresie jakości zajęć dydaktycznych

Dziekan Wydziału

Wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia ujednoliconego systemu ankietowego badania opinii studentów w sprawie jakości prowadzonych zajęć

Decyzja Dziekana WS w sprawie rozmów oceniających przeprowadzanych z nauczycielami akademickimi w związku z oceną jakości zajęć dydaktycznych prowadzoną zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia ujednoliconego systemu ankietowego badania opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie jakości prowadzonych zajęć oraz jakości organizacji procesu dydaktycznego

Semestralne sprawozdania z ankietowego badania jakości zajęć dydaktycznych

Analiza losów zawodowych absolwentów

1)  Monitorowanie losów zawodowych absolwentów na podstawie wyników badań losów zawodowych absolwentów prowadzonych przez Biuro Karier

Dziekan Wydziału

Dyrektorzy Instytutów

-

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z wyników badań losów zawodowych absolwentów prowadzonych przez Biuro Karier

2)  Monitorowanie losów zawodowych absolwentów na podstawie danych ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych

Dyrektorzy Instytutów

-

-

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programów studiów

1)   Współpraca z podmiotami reprezentującymi rynek pracy powołanymi do Wydziałowej Rady Pracodawców

Dziekan Wydziału

Dyrektorzy Instytutów

-

-

2)   Konsultowanie programów studiów i sposobów ich realizacji z podmiotami reprezentującymi środowisko pracodawców

Dyrektorzy Instytutów

Decyzja Dziekana WS w sprawie konsultowania programów studiów ze środowiskiem pracodawców

-

3)   Współpraca z jednostkami przyjmującymi studentów na odbycie praktyki zawodowej

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z opiekunami praktyk zawodowych kierunkowych i praktyk zawodowych nauczycielskich

-

-

4)   Wzbogacanie realizacji ujętych w programach studiów modułów/przedmiotów wizytami studyjnymi w zakładach pracy

Dyrektorzy Instytutów

-

-

5)   Udział przedstawicieli rynku pracy w zajęciach warsztatowych, seminariach i konferencjach organizowanych przez studenckie koła naukowe

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z opiekunami studenckich kół naukowych i zarządami kół naukowych

-

-

Podnoszenie stopnia umiędzynarodowienia prowadzonych na Wydziale kierunków studiów

1)   Wprowadzanie do oferty kształcenia kierunków studiów
w językach obcych

Dyrektorzy Instytutów

-

Sprawozdanie ze stopnia umiędzynarodowienia kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych

2)   Wprowadzanie do programów studiów modułów/przedmiotów kierunkowych realizowanych w języku obcym

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z instytutowymi zespołami ds. programów studiów

-

3)   Powierzanie zajęć dydaktycznych profesorom wizytującym
w rocznym wymiarze minimum 60 godzin na prowadzonych w Instytutach kierunkach studiów

Dyrektorzy Instytutów

-

4)   Promocja warsztatów prowadzonych przez wykładowców
z zagranicznych ośrodków akademickich w ramach projektu International Week

Komitet organizacyjny International Week

-

5)   Podejmowanie innych inicjatyw mających wpływ na stopień umiędzynarodowienia prowadzonych kierunków studiów

Dziekan Wydziału

Dyrektorzy Instytutów

-

6)   Wsparcie wymiany międzynarodowej studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji wydziałowej i instytutowej prowadzonej w ramach programu Erasmus+

Instytutowi koordynatorzy programu Erasmus+

-

Sprawozdania instytutowych koordynatorów programu Erasmus+

Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym

 

1)   Wsparcie studentów poprzez aktywność opiekunów roczników

Dyrektorzy Instytutów

Decyzja Dziekana Wydziału w sprawie ustalenia zakresu obowiązków i kompetencji opiekuna roku studiów

Sprawozdania ze spotkań opiekunów roczników ze studentami

2)   Współpraca i wsparcie aktywności Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych UPH w Siedlcach

Dziekan Wydziału

-

-

3)   Promocja i wsparcie działalności studenckich kół naukowych

Dziekan Wydziału

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z opiekunami kół naukowych

-

Sprawozdania z działalności kół naukowych w danym roku akademickim

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z działalności naukowej studentów WS w danym roku akademickim

4)   Współpraca z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Kolegium dziekańskie

Dyrektorzy Instytutów

-

-

5)   Współpraca z Biurem Karier UPH w Siedlcach, w tym promocja inicjatyw podejmowanych przez Biuro Karier

Kolegium dziekańskie

Dyrektorzy Instytutów

-

-

6)   Przyznawanie wyróżnień i nagród studentom i absolwentom Wydziału

Dziekan Wydziału

Decyzja Dziekana WS w sprawie określenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród studentom i absolwentom Wydziału Nauk Społecznych

 

7)   Dążenie do wysokiej jakości obsługi administracyjnej studentów

Kolegium dziekańskie

-

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z ankietowego badania jakości obsługi administracyjnej w Dziekanacie WS
i w sekretariatach Instytutów

Rozwój infrastruktury i zasobów edukacyjnych niezbędnych w osiąganiu przyjętych w programach studiów efektów uczenia się

1) Doskonalenie bazy dydaktycznej w celu podnoszenia innowacyjności i jakości procesu kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia wewnętrznego systemu diagnozowania potrzeb dydaktycznych

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia z rozwoju infrastruktury dydaktycznej Wydziału

2) Rozwój zasobów bibliotecznych

Dyrektorzy Instytutów

-

-

Zapewnienie publicznego dostępu do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach

1)   Publikowanie programów studiów (w tym sylabusów) w Biuletynie Informacji Publicznej UPH w Siedlcach

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z instytutowymi zespołami ds. programów studiów

-

-

2)   Publikowanie programów studiów na stronie internetowej Instytutu odpowiedzialnego za prowadzenie kierunków studiów

Dyrektorzy Instytutów we współpracy z instytutowymi zespołami ds. programów studiów

-

-

3)   Udostępnianie sylabusów modułów/przedmiotów w systemie USOSweb

Koordynatorzy modułów/przedmiotów

-

-

4)   Publikowanie zasad organizacji praktyk zawodowych kierunkowych na stronie internetowej Wydziału

Kolegium dziekańskie

-

-

5)   Publikowanie regulaminów praktyk zawodowych kierunkowych na stronie internetowej Wydziału

Kolegium dziekańskie

-

-

6)   Publikowanie zasad organizacji praktyk zawodowych nauczycielskich na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

-

-

7)   Publikowanie regulaminów praktyk zawodowych nauczycielskich na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

-

-

8)   Publikowanie zasad procesu dyplomowania na stronie internetowej Wydziału

Kolegium Dziekańskie

-

-

9)   Publikowanie oferty seminaryjnej na stronie internetowej Instytutu odpowiedzialnego za prowadzenie kierunku studiów

Dyrektorzy Instytutów

-

-

10)Udostępnianie zagadnień obowiązujących na egzaminach dyplomowych na stronie internetowej Instytutu odpowiedzialnego za prowadzenie kierunku studiów

Dyrektorzy Instytutów

-

-

11)Udostępnianie rozkładów zajęć i terminarzy zjazdów na studiach niestacjonarnych na stronie internetowej Instytutu odpowiedzialnego za prowadzenie kierunku studiów

Dyrektorzy Instytutów

-

-

12)   Udostępnianie rozkładów zajęć i terminarzy zjazdów na studiach podyplomowych na stronach internetowych Instytutów odpowiedzialnych za ich prowadzenie

Kierownicy studiów podyplomowych

-

-

13)   Publikowanie na stronie internetowej Wydziału raportów z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, sprawozdań ze studenckich badań ankietowych w zakresie jakości prowadzonych na kierunku zajęć dydaktycznych oraz wyników z badań losów zawodowych absolwentów

Przewodniczący wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia

-

-

14)   Publikowanie na stronach internetowych i profilach społecznościowych Wydziału i Instytutów bieżących informacji na temat realizacji programów studiów

Kolegium dziekańskie

Dyrektorzy Instytutów

-

-

15)   Bieżąca weryfikacja uwag i propozycji informacji, zgłaszanych przez zróżnicowane grupy interesariuszy procesu kształcenia, które w ich ocenie powinny być publikowane na stronach internetowych Wydziału bądź Instytutów

Kolegium dziekańskie

Dyrektorzy Instytutów

-

-